Jako płatnik składek Przedsiębiorca zobowiązany jest realizować określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Powinien między innymi terminowo opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Jeśli Przedsiębiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zastosować sankcje oraz środki dyscyplinujące, wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj.:

 • ukaranie karą grzywny,
 • naliczenie odsetek za zwłokę,
 • wymierzenie opłaty dodatkowej,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego,
 • oraz z innych regulacji ustawowych:
 • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,
 • zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego,
 • wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 • złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezależnie od wyżej cytowanych sankcji, bardzo dotkliwa jest utrata prawa do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe właściciela Przedsiębiorstwa, który z racji prowadzenia działalności gospodarczej , jest zobligowany do płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , gdy brak jest innych tytułów do opłacania tych składek. Utrata takiego prawa przekreśla prawo do uzyskania świadczenia chorobowego , w przypadku gdy przedsiębiorca zachoruje.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300)