Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy możesz opłacać niższe składki.

30 kwietnia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możesz skorzystać z ulgi na start w składkach ZUS przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Kiedy nie musisz opłacać składek

Jeśli:

  • przychód z Twojej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, to nie rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.
Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Nie obejmiemy Cię obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy, od kiedy rozpoczniesz swoją działalności gospodarczą. Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki:

  • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę na to ubezpieczenie.

Kiedy możesz płacić niższe składki

Możesz płacić niższe składki na swoje ubezpieczenia, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziłeś pozarolniczej działalności,
  • w ramach własnej działalność gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w poprzednim roku.
Jak długo możesz płacić niższe składki

W zależności od Twojej sytuacji możesz skorzystać z ulgi w opłacaniu składek:

  • nie opłacasz składek – do miesiąca, w którym przychód z Twojej działalności przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas musisz zarejestrować swoją działalność w CEIDG w ciągu 7 dni od momentu przekroczenia i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • opłacasz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • opłacasz niższe składki przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to i tak nie wydłuży to tego okresu (okres zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy).

Ważne! Z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Od jakiej kwoty oblicza się składki

Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na zasadach ogólnych – od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Źródło: zus.gov.pl.